กิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ภายใต้โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ครู และแกนนำนักเรียนในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ของโรงเรียนหนองม่วงวิทยา โรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา โรงเรียนพัฒนานิคม และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ กิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ภายใต้โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงปัญหา เข้าใจ และประพฤติปฏิบัติในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ เพื่อให้เด็กและเยาวชนรับทราบผลเสียหายร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชัน