ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตั้งงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตั้งงบประมาณ งบดำเนินงานรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรี เมฆินลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และคณะกรรมการพิจารณาฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาตั้งงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี