โครงการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่โดยใช้กลไกการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ขานรับนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 08.45 น. นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่โดยใช้กลไกการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมฯ โดยได้รับเกียรติ จากนายวิชัย ศรีขวัญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่ 33 และผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนที่ 42 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ: แนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ” พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี