ร่วมพิธีเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 68 พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ร่วมกันพัฒนางานด้านการศึกษาให้เด็กและเยาวชนเป็นกำลังหลักของชาติ

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 68 โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครูจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ครู อาจารย์ ที่ให้ความรู้ อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู สร้างความตระหนักให้สังคมให้รับรู้ถึงบทบาทของครูในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิตให้กับลูกศิษย์ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครู รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในการนี้ พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ได้แสดงสัมโมทนียกถา โอกาสนี้ ก่อนเริ่มพิธีมอบเกียรติบัตร นายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2 ได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันครู ประจำปี 2567 ครั้งที่ 68 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี