เข้าร่วมติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายพูนลาภ มากบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวเพ็ญพิชา มีใจเจือ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี