เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง “เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การยกระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลขั้นสูงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี “

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group ) เรื่อง “เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การยกระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลขั้นสูงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ” เพื่อรับฟังความเห็นของผู้นำเสนอผลงาน นายธนาพล จีรเดชภัทร์ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจงรักนฤบดินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี