การประชุมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับกลุ่มจังหวัด)

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับกลุ่มจังหวัด) โดยมี นางลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม นายเสรี ขามประไพ ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับ เพื่อร่วมวางแผนการออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันเวลา ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1