การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) (โรงเรียนพระนารายณ์)

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) เพื่อให้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนพระนารายณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานระบบ SMSS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ณ ห้องประชุมรามาวตาร โรงเรียนพระนารายณ์