ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนพระนารายณ์

ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวสุกัญญา จันทะเสน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนางสาวณัฐริตา นาสถิตย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ในการนี้ นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะครู และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบ ณ โรงเรียนพระนารายณ์