พิธีเปิดกิจกรรม (KS Open House 2023) “KS Learning Land ดินแดนแห่งความสุข” ประจำปีการศึกษา2566

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม (KS Open House 2023) “KS Learning Land ดินแดนแห่งความสุข” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ซึ่งในงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการวิชาการ แสดงผลงานของนักเรียน และครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารวิชาการ งานแนะแนว งานห้องสมุด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมการแสดงบนเวที ในการนี้มี นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะครูแและนักเรียนให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี