ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นายสำรวย วัฒนวงศ์ ประธานสหวิทยาเขตวงศ์พระจันทร์ นางณัฐณี หอมจันทร์ ประธานสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ และนายวีระวัฒน์ วัฒนา ประธานสหวิทยาเขตละโว้ธานี รองประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2567