ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และนายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนางสาวรุ่งนภาพร ชาญชัยศักดิ์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้สำรวจอาคารเรียน 216 ล (อาคาร 1) และ อาคาร 216 ล (อาคาร 2) ของโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา