โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

วันที่ 21 มกราคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ โดยมี นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายสร้างความตระหนักรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลังและการควบคุมภายใน การดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายตรวจเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ตลอดจนการอภิปรายแนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินปี 2566 ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ