ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกชื่อโครงการช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพุธที่ 7 กุมภาพัน

Read more

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์สอบ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุม

Read more

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอบย่อย ณ โรงเรียนพระนารายณ์

วันอังคารที่ 6 กุมภา

Read more