การอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 3

วันที่ 6 กุมภาพันธ์

Read more

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอบย่อย ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

วันจันทร์ที่ 5 กุมภา

Read more

ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ก่อนเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

Read more