การประชุมเพื่อหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว (18 กลุ่มจังหวัด)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน

Read more

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 28-30 มีนาคม

Read more

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่ม ผอ.สพม. ผ่านระบบ Zoom Meeting ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 29 มีนาค

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษาแนวใหม่)

นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ

Read more

การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)

วันพุธที่ 27 มีนาคม

Read more

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา ผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ประจำปี 2567

วันพุธที่ 27 มีนาคม

Read more