การตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566” (คณะกรรมการชุดที่ 2)

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายพงศธร ม่วงสว่าง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ของสนามสอบ จำนวน 4 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนพัฒนานิคม โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม โรงเรียนโคกตูมวิทยา และโรงเรียนโคกสลุงวิทยา การดำเนินการจัดสอบทุกสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบการจัดสอบ ของ สทศ. และสนามสอบโรงเรียนพัฒนานิคม มีรูปแบบการจัดสอบ Digital Testing ด้วย ในการนี้มีหัวหน้าสนามสอบทั้ง 4 สนามสอบ ให้การต้อนรับ