การตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (คณะกรรมการชุดที่ 1)

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวกาญจนาทิพย์ หนูภัยยันต์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ของสนามสอบ จำนวน 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยา โรงเรียนหนองม่วงวิทยา และโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร การดำเนินการจัดสอบทุกสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบการจัดสอบ ของ สทศ. ในการนี้มีหัวหน้าสนามสอบทั้ง 3 สนามสอบ ให้การต้อนรับ