ส่งกระดาษคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 แก่สทศ.

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดำเนินการส่งกล่องกระดาษคำตอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ให้แก่ขนส่งของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.