การตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย
นางสาวสุกัญญา จันทะเสน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
ในการสอบรอบที่ 4 ของสนามสอบโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบการจัดสอบ ของ สทศ. ในการนี้มีนายสำรวย วัฒนวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาหัวหน้าสนามสอบให้การต้อนรับ