การประชุมเขิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 18-21 มีนาคม 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และนางสาวสิรินภา ปัญญาธิกวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเขิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร
และคู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อจัดทำรายละเอียดหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมสำหรับการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ในการนี้มี ดร.อาทิตยา ปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ เป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ