คัดเลือกผลงานการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานใน
การคัดเลือกผลงานการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมการคัดเลือกผลงาน
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็นผลงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และผลงานครูผู้สอน และคัดเลือกผลงานในแต่ละรายการจำนวน 2 ผลงาน ส่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี