การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 28-30 มีนาคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวพรรณราย เพิ่มพูล และนายอนุชิต สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร