การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา ผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ประจำปี 2567

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินมผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา ผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ผ่านระบบ ZOOM Meeting เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีครูผู้สอนเพศวิถีผ่านการอบรมในโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์อย่างน้อยโรงเรียนละ1 คน ในการนี้มี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดการประชุม