การประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษาแนวใหม่)

นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายศรุต หรั่งแร่
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นางสาวศุภณัฐ ทองฉายา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สระโบสถ์วิทยาคาร นางไพรินทร์ ทำนาเมือง ครูโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษาแนวใหม่) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 โดยมี
ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดประชุม ณ
โรงแรมพาลาซโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร