การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 3-5 เมษายน 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถกำหนดกรอบ
และวางแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่ ในการนี้
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการประชุม โดยมี
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ. และศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร