การประชุมเตรียมการพัฒนาครูภาษาไทย ในสังกัด สพม.ลพบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมการพัฒนาครูภาษาไทยในสังกัด เพื่อยกระดับการจัดการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย การเตรียมความพร้อมด้านอ่านตามแนวทาง PISA ในการนี้มี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี ประธานสหวิทยาเขตวงพระจันทร์ ประธานสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ ประธานสหวิทยาเขตละโว้ธานี ผู้แทนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวสิรินภา ปัญญาธิกวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี