การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) สำหรับวิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา พร้อมด้วยวิทยากรแกนนำ PISA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ด้านการอ่าน ได้แก่
นางสาวศิริพร ครองเคหา ครูโรงเรียนพระนารายณ์ ด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางสาวอัชพร เมาะราษี
ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และด้านคณิตศาสตร์ ได้แก่ นางสาวปราญชลี ศิริจันทร์
ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)
สำหรับวิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ ZOOM Meeting ในการนี้มี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม