แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ กับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และ นางสาวพรรณราย เพิ่มพูล ศึกษานิเทศก์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษากับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี