การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

วันที่ 20 – 23 เมษายน 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยวิทยากรแกนนำ PISA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ด้านการอ่าน ได้แก่ นางสาวศิริพร ครองเคหา ครูโรงเรียน
พระนารายณ์ ด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางสาวอัชพร เมาะราษี ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และด้านคณิตศาสตร์ ได้แก่ นางสาวปราญชลี ศิริจันทร์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ในการนี้มี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด
การอบรมฯ ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร