การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือคัดกรองความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 24 – 25 เมษายน 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวพรรณราย เพิ่มพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการสร้างเครื่องมือคัดกรองความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ครูผู้สอนนำเครื่องมือไปใช้เพื่อคัดกรองนักเรียนด้านการอ่านและการเขียน แล้วนำผลการคัดกรองมาวางแผนแก้ปัญหา และพัฒนาการอ่าน
และการเขียนภาษาไทย เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ได้อย่างเข้าใจ และยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี