การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 4/2567

ันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และนางสาวพรรณราย เพิ่มพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน
จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบ ZOOM Meeting ในการนี้มี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในการประชุม โดยมีกรอบการติดตามและนำเสนอดังนี้
1.แผนการนำเครื่องมือไปใช้ลงสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา
2. แผนการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าทดสอบในระบบ และการนำผลที่ได้พัฒนาต่อยอดอย่างไร