การประชุมปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ผู้เข้ารับการพัฒนา Pre – Training และประชุมศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยงตามโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
มอบหมายให้นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ผู้เข้ารับการพัฒนา Pre – Training และประชุมศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยงตามโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบ ZOOM Meeting ในการนี้มี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม