ประชุมเตรียมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมมเตรียมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ของคณะกรรมการชุดที่ 6 เพื่อวางแผนในการลงพื้นที่ช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมลวะศรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย