การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน พัฒนาทักษะและสมรรถนะตามเป้าหมายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบให้กับครูเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 9 โรงเรียน ในการนี้
มีนางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อจอม อาคาร 6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา