แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ กับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และ นางสาวพรรณราย เพิ่มพูล ศึกษานิเทศก์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษากับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี