การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาไทย

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาไทย
ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในสังกัด ณ ห้องประชุมรามาวตาร โรงเรียนพระนารายณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรม ดังนี้
1. เพื่อให้ครูภาษาไทยมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการสอนภาษาไทย ในการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะภาษาไทย
และสมรรถนะด้านการอ่าน การเขียน
2. เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องมือคัดกรองการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ตามแนว PISA ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้