การประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และนางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุม
ชี้แจงการดำเนินการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ Youtube OBEC Channel ในการนี้มี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
มีประเด็นการประชุมดังนี้
1. นโยบายการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
2. ความสำคัญของโครงการ PISA และภาพรวม ของกิจกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับผลการเมิน PISA
3. กรอบการประเมิน PISA
4. แนวทางการขับเคลื่อนระดับพื้นที่และระดับสถานศึกษา
5. การนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ไปใช้ในสถานศึกษา
6. การส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นพื้นฐานสู่การคิดในรูปแบบที่หลากหลาย ในระบบ Online / Offline ด้วยรูปแบบ Anywhere Anytime