การประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
มอบหมายให้นางสาวพรรณราย เพิ่มพูล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร
และสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 1 ณ โรงแรมทับขวัญ รีสอร์ท แอนท์ สปา จังหวัดนนทบุรี