การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเตรียมความพร้อม
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. โดยมี ดร.มธุรส ประภาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดร.อนงนาฏ อินกองงาม นักวิชาการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรในการอบรม ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด
จำนวน 180 คน ณ ห้องประชุมรามาวตาร โรงเรียนพระนารายณ์