โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะระหว่างการพัฒนา (On-site Training)

วันที่ 12-16 พฤษภาคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวสิรินภา ปัญญาธิกวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมเป็นศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยงและคณะทำงานโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะระหว่างการพัฒนา (On-site Training) ในการนี้มี
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก