การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
มอบหมายให้ นางสาวพรรณราย เพิ่มพูล ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม จำนวน 29 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย