นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา , โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม และโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และนางสาวพรรณราย เพิ่มพูล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา , โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม และโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม โดยมีประเด็นการนิเทศ ดังนี้
1. ความพร้อมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยในมิติต่างๆ
2. ความพร้อมใช้งาน และความสะอาดของสุขา ตามโครงการสุขาดี มีความสุข
3. แผนการขับเคลื่อนการประเมิน PISA
4. การคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5. การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม