การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 6)

วัันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวพรรณราย เพิ่มพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2567ผ่านระบบ ZOOM Meeting ในการนี้มี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม โดยมีกรอบการติดตามและนำเสนอดังนี้
1.ความก้าวหน้าในแผนการขับเคลื่อน PISA
2.การวิเคราะห์ผลคะแนน O-NET