การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการนิเทศส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมนิเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการนิเทศการศึกษา เครือข่ายการนิเทศขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการนิเทศส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมนิเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการนิเทศ
การศึกษา เครือข่ายการนิเทศขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคู่มือการนิเทศ
การศึกษา สำหรับเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ในการนี้มี
นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี