การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพสื่อเข้าสู่ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย
นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวพรรณราย เพิ่มพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และคณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพสื่อฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติสื่อของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อนำเข้าสู่ระบบบริหารจัดการเนื้อหา และเผยแพร่ในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี