ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางปาณิสรา ตุลพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ในการนี้มี นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย