การติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วันพุธที่ 28 มิถุนาย

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการ รักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 28 มิถุนาย

Read more

มอบโล่และเกียรติบัตร การแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันที่ 26 มิถุนายน 2

Read more

สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในการขับเคลื่อนการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET)

วันที่ 26 มิถุนายน 2

Read more

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านการพัสดุ สำหรับบุคลากรภาครัฐผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

วันที่ 26-27 มิถุนาย

Read more

การติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วันอังคารที่ 27 มิถุ

Read more