พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันอังคารที่ 20 มิถุ

Read more

การติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วันอังคารที่ 20 มิถุ

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบดิจิทัลเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 20 มิถุ

Read more

การติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วันศุกร์ที่ 16 มิถุน

Read more