ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน (ITA) โดยมี ผู้อำนวยการและตัวแทนกลุ่ม/หน่วยผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี